Kurslokal

Herz­lich will­kom­men in unse­rem Kurs­lo­kal in Rus­wil. Sie fin­den gross­zü­gi­ge, hel­le Räum­lich­kei­ten ide­al für Kur­se aller Art.